Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Leveringsvoorwaarden ZKM opleiding Reflection & Action voor Masterclasses en Opleidingen.

  1. Algemeen
   1.1. Degene die met ZKM opleiding Reflection & Action een overeenkomst aangaat, wordt verder deelnemer of opdrachtgever genoemd.
   1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die ZKM opleiding Reflection & Action sluit met een deelnemer of opdrachtgever voor een open masterclass en/of opleiding.
   1.3. Onder een masterclass wordt verstaan een programma van 1 tot 5 dagen dat bestaat uit één opleidingsblok van aaneengesloten dagen.
   1.4. Onder een opleiding wordt verstaan een programma van 2 of meer opleidingsblokken van 1 tot 5 aaneengesloten dagen.
  2. Kwaliteit
   2.1. ZKM opleiding Reflection & Action verplicht zich tot het leveren van een goede opleiding in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van de opleiding geschieden naar beste vermogen van de opleiders van ZKM opleiding Reflection & Action.
  3. Aanmelding
   3.1. Een deelnemer meldt zich aan voor het gekozen programma via onze website door een mail te sturen naar ons secretariaat. De datum waarop ZKM opleiding Reflection & Action de aanmelding ontvangt bepaalt de plaats op de deelnemerslijst (op volgorde van binnenkomst).
   3.2. Na ontvangst van aanmelding stuurt ZKM opleiding Reflection & Action een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier bevat een beschrijving van de betreffende opleiding of masterclass, de leveringsvoorwaarden en eventueel bericht van over inschrijving en de plaats op de wachtlijst (zie 3.5). De deelnemer ondertekent het inschrijfformulier en stuurt deze op naar ons secretariaat.
   3.3. Binnen 14 dagen na ondertekening van het inschrijfformulier kan een deelnemer de deelname kosteloos herroepen. Daarna is de inschrijving definitief en gaat de deelnemer akkoord met de leveringsvoorwaarden.
   3.4. Bij de jaaropleiding ZKM geldt een persoonlijk intakegesprek. Hiervoor ontvangt de deelnemer bij aanmelding een intakeformulier. Hierin wordt gevraagd naar de opleidingsachtergrond, de werkervaring, de motivatie voor deelname en de leerdoelen. Dit formulier dient ondertekend te worden geretourneerd naar ZKM opleiding Reflection & Action. Eén van de opleiders neemt contact op met de deelnemer voor het maken van een afspraak voor de intake. Dit intakegesprek duurt ca. een half uur. Na het intakegesprek ontvangt de deelnemer het inschrijfformulier in de vorm van een overeenkomst. Het inschrijfformulier bevat een beschrijving van de betreffende opleiding, de leveringsvoorwaarden en eventueel bericht van over inschrijving en de plaats op de wachtlijst (zie 3.5). De deelnemer ondertekent het inschrijfformulier en stuurt deze op naar ons secretariaat.
   3.5. Elk programma kent een maximum aantal deelnemers. Bij over inschrijving wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijg bericht van de plaats op de wachtlijst (zie 3.2). Als er iemand afvalt, wordt een deelnemer benaderd in volgorde van de wachtlijst.
   3.6 Alle informatie die we van/over een deelnemer ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over werk, carrière, sterktes en zwaktes enzovoort.
  4. Betaling
   4.1. Na definitieve inschrijving van de deelnemer voor het programma ontvangt de deelnemer een factuur voor de (helft van) de programma-kosten en voor de (helft van) de verblijfskosten. Het factuurbedrag dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van het programma op het bankrekeningnummer van ZKM opleiding Reflection & Action bijgeschreven te zijn. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur o.v.v. de masterclass of opleiding. Het resterende bedrag dient 3 weken na ontvangst van de factuur bijgeschreven te zijn.
   4.2 Indien betaling achterwege blijft binnen de hierboven genoemde gestelde termijnen, zal er een eerste en een tweede herinnering verstuurd worden. Indien betaling alsnog achterwege blijft, zal de opleiding Reflection & Action contact zoeken en in overleg gaan met de cursist over een mogelijke oplossing zoals een betalingsregeling. Indien hier niet op gereageerd wordt of betalingsafspraken alsnog niet worden nagekomen binnen de afgesproken termijnen, zal de opleiding Reflection & Action een incassobureau inschakelen en de kosten daarvan op de cursist verhalen.
  5. Annulering van deelname aan een programma (kosten programma)
   5.1. Annulering van deelname aan een programma kan alleen schriftelijk.
   5.2. Voor masterclasses is annulering kosteloos tot 28 dagen voor aanvang van de masterclass. Tussen 28 dagen en 7 dagen voor aanvang van de masterclass is 50% van de programmakosten verschuldigd. Bij annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de masterclass is zijn de volledige programmakosten verschuldigd.
   5.3. Voor opleidingen (een opleiding omvat 2 opleidingsblokken of meer) is annulering kosteloos tot 42 dagen voor aanvang van de opleiding. Tussen 42 dagen en 21 dagen voor aanvang van de opleiding is 50% van de programmakosten verschuldigd Na bovengenoemde periodes zijn de volledige programmakosten verschuldigd.
   5.4 Voor het volgen van de ZKM opleiding geldt een 100% aanwezigheidseis. Eventuele kosten die voortkomen uit vervangende opdrachten of extra supervisie zijn voor de betreffende deelnemer. Wij hanteren hiervoor het supervisie uurtarief. De opleiding Reflection & Action zal alles wat binnen haar macht ligt in het werk stellen om gemiste onderdelen in te kunnen halen.
  6. Annulering van het verblijf tijdens opleiding en/of masterclasses ZKM opleiding Reflection & Action (verblijfkosten)
   6.1. Het kan gebeuren dat de deelnemer, om welke reden dan ook, het verblijf voor een opleidingsblok wil annuleren. Afhankelijk van de termijn waarbinnen de deelnemer annuleert zijn er voor de deelnemer al kosten gemaakt. Daarom geldt de volgende annuleringsregeling.
   – Als de deelnemer het verblijf meer dan 28 dagen voor de eerste dag van het betreffende opleidingsblok annuleert, is de deelnemer ZKM opleiding Reflection & Action niets verschuldigd.
   – Als de deelnemer meer dan 14 dagen voor de eerste dag van het betreffende opleidingsblok annuleert is de deelnemer ZKM opleiding Reflection & Action 25% van de arrangementsprijs van het opleidingsblok verschuldigd.
   – Als de deelnemer meer dan 7 dagen voor de eerste dag van het betreffende opleidingsblok annuleert is de deelnemer ZKM opleiding Reflection & Action 50% van de arrangementsprijs van het opleidingsblok verschuldigd.
   – Als de deelnemer minder dan 7 dagen voor de eerste dag van het betreffende opleidingsblok annuleert is de deelnemer ZKM opleiding Reflection & Action 100% van de arrangementsprijs van het opleidingsblok verschuldigd.
   6.2. Bij latere aankomst of eerder vertrek dan op de data van een opleidingsblok en bij tussentijdse afwezigheid tijdens een opleidingsblok heeft de deelnemer geen recht op restitutie van geld.
  7. Annulering masterclass-opleiding door ZKM opleiding Reflection & Action 7.1. Indien het aantal inschrijvingen voor enigerlei masterclass of opleiding onder het aantal van zes blijft of daalt, behoudt ZKM opleiding Reflection & Action zich het recht voor om de betreffende masterclass/opleiding te annuleren.
   7.2. Als ZKM opleiding Reflection & Action besluit om een masterclass of opleiding te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen stelt zij deelnemers hiervan uiterlijk twee weken van te voren op de hoogte en betaalt zij eventuele de door de deelnemer overgemaakte bedragen zo snel mogelijk terug.
  8. Overmacht
   8.1 Van overmacht is sprake als op het overeengekomen tijdstip onverhoopt één of meer docenten door calamiteiten of ziekte niet aanwezig kan zijn of de gereserveerde locatie niet beschikbaar is.
   8.2 In geval van overmacht met betrekking tot een masterclass stelt ZKM opleiding Reflection & Action alles in het werk om een vervangende docent of locatie te vinden. Als het ZKM opleiding Reflection & Action niet lukt om op het overeengekomen tijdstip een vervangende docent te vinden of een vervangende locatie te vinden binnen een straal van 75 kilometer geeft dit de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren.
   8.3 In het geval van overmacht met betrekking tot een opleidingsblok van de ZKM opleiding zal zo snel mogelijk in overleg met de deelnemers een alternatieve programmering van het betreffende opleidingsblok plaats vinden.
   8.4 Bij annulering van de masterclass of opleiding op grond van dit artikel is ZKM opleiding Reflection & Action niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de deelnemer of de opdrachtgever.
  9. Auteursrecht
   9.1. Op alle gebruikte documentatie van ZKM opleiding Reflection & Action geldt het auteursrecht van ZKM opleiding Reflection & Action. Deelnemers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.
  10. Aansprakelijkheid
   10.1. De ZKM opleiding Reflection & Action is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van haar programma’s voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van haar mocht worden verwacht, danwel opzet of grove schuld.
   10.2 De ZKM opleiding Reflection & Action is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever of de deelnemer.
   10.3 De ZKM opleiding Reflection & Action heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
   10.4 Indien de ZKM opleiding Reflection & Action aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat door de ZKM opleiding Reflection & Action aan opdrachtgever of deelnemer voor de betreffende masterclass of opleiding in rekening is gebracht.
   10.5 De opleiding ZKM Reflection & Action is slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade.
  11. Geheimhouding
   11.1 Alles wat de cursist ons vertelt en de gegevens die we over de cursist bijhouden, zijn strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor derden. De ondersteuners op administratief- en ict-gebied waarmee wij werken, doen dat onder strikte geheimhouding conform de ethische code van het NIP en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Deze afspraken zijn vastgelegd in schriftelijke documenten en het ZKM vereniging Privacyreglement. Ons AVG verwerkingsregister is  hier te downloaden.